Privacyverklaring (laatste update: 01-06-2018)


Privacy Policy
High Five Health Promotion hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. High Five Health Promotion houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als High Five Health Promotion zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van leden worden door High Five Health Promotion verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over de opdracht, uitnodigingen en informeren over (wijzigingen van) de dienstverlening;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
- Verbeteren van onze dienstverlening en uitnodigen deelname tevredenheidsonderzoeken
- Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen (uiteraard alleen met uw akkoord).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht, zijnde het aangaan van een abonnement of het afnemen van een dienst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan High Five Health Promotion de volgende persoonsgegevens van u vragen en / of verzamelen:
- Voornaam en achternaam;
- Adresgegevens;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Betalingsgegevens;
- Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens);
- Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap;
- Naam werkgever en eventueel uw afdeling, mits u via uw werkgever bent aangesloten;
- Emailcommunicatie tussen u en ons.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
High Five Health Promotion zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
- Tot 6 maanden na uitschrijving worden uw gegevens bewaard, daarna worden al uw gegevens in ons portaal geanonimiseerd.
- Tot 8 jaar na uitschrijving worden de gegevens die betrekking hebben op facturatie bewaard in een lokale database.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
High Five Health Promotion verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt:
- testgegevens, waaronder medische gegevens zoals uw bloeddruk;
- antwoorden op medische vragenlijsten;
- gegevens over trainingsdoelen;
- gegevens via wearables.

High Five Health Promotion gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan anderen binnen High Five Health Promotion verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden binnen 6 maanden na de beëindiging van uw lidmaatschap door ons verwijderd.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving en software;
- Het verzorgen van de gekozen dienstverlening en uitnodigingen;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven (uiteraard alleen met uw akkoord).

Indien onderdelen van onze dienstverlening door een derde partij worden uitgevoerd dan geven wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer door aan deze derde partij.

Indien u gebruik maakt van de dienstverlening via uw werkgever, waarbij betaling van de abonnementskosten loopt via de werkgever of via uw salaris, dan ontvangt de werkgever periodiek een lijst met daarop aangegeven uw naam, uw personeelsnummer en de start- en einddatum uw abonnement.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in landen binnen de Europese Unie of in landen met een passend beschermingsniveau.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
High Five Health Promotion bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
High Five Health Promotion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van High Five Health Promotion maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door High Five Health Promotion verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met High Five Health Promotion.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
High Five Health Promotion gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt uw verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering richten aan dataprotection@highfive.fit.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten of vragen
Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Wijzigingen
High Five Health Promotion behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen.

Functionaris Gegevensbescherming
High Five Health Promotion heeft Bjorn Vergers aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Hij/zij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:
Bjorn Vergers
Manager Quality, Health and Safety and Environment, Data Protection Officer
Schinkeldijkje 18
1432CE Aalsmeer
dataprotection@highfive.fit
0031(0)20-4261222