Huisregels


Artikel 1 Faciliteit & Exploitatie
Deloitte biedt haar medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan het bedrijfsfitnessprogramma. High Five Health Promotion Health Promotion B.V. is belast met de uitvoering hiervan.


Artikel 2
Deelnemers
Als deelnemer aan het bedrijfsfitnessprogramma worden toegelaten:

  1. Personeelsleden in vaste of tijdelijke dienst, minimaal 6 weken, van Deloitte;

  2. Personen die niet in dienst zijn van Deloitte maar die wel werkzaam zijn op de betreffende locatienaam;

  3. Uitzonderingen.


Artikel 3 Uitzonderingen
Voor uitzonderingen beslist Deloitte over deelname. Dit geldt in ieder geval voor wat betreft de deelname van uitzonderingen, zoals genoemd in artikel 2, sub c.

Artikel 4 Aanmelden
Opgave voor deelname aan het bedrijfsfitnessprogramma kan alleen online door middel van inschrijving via de website
https://hm.highfive.nl/inschrijven/Maastoren%20(Deloitte)

Hier wordt Deloitte ook gemachtigd tot inhouding van de eigen bijdrage op het salaris. Om deel te kunnen nemen is het daarnaast noodzakelijk dat er akkoord gegaan wordt met een aanvulling op de arbeidsovereenkomst.
Iedere deelnemer is op de hoogte dat, hoe klein de kans ook wordt ingeschat, gedurende en/of ten gevolge van de afname van het fitheidprofiel en/of de trainingsactiviteiten blessures kunnen ontstaan.
Iedere deelnemer accepteert uit eigen vrije wil de afname van het fitheidprofiel en de trainingsactiviteiten te ondergaan met de daaraan verbonden mogelijke risico's. De deelnemer realiseert zich dat hij/zij de speciaal voor hem/haar gegeven richtlijnen en adviezen met betrekking tot trainingsactiviteiten dient te volgen en niet te overschrijden. Tevens verklaart iedere deelnemer goed te keuren dat de medewerkers van High Five Health Promotion de persoonlijke gegevens beheren en deze uitsluitend gebruiken ten behoeve van de deelnemer of voor wetenschappelijke doeleinden; in welk laatste geval de identiteit niet wordt prijsgegeven. Indien sprake is van publicatie wordt er uitsluitend op groepsniveau gerapporteerd. 

Artikel 5 Fitheidprofiel
Het ondergaan van een fitheidprofiel is verplicht voor deelname aan het bedrijfsfitnessprogramma. Vervolgens wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld om deze test eens per jaar te herhalen.
 
Artikel 6 Start deelname
Behoudens zwaarwegende fysieke beperkingen, het geen uit de PAR-Q lijst blijkt, kan direct aan het bedrijfsfitnessprogramma worden deelgenomen.

 

Artikel 7 Openingstijden

De openingstijden en de activiteiten staan vermeld in het rooster, verkrijgbaar in het bedrijfsfitnesscentrum.

Het bedrijfsfitnessprogramma is niet geopend op dagen dat Deloitte is gesloten.

Tijdens de vakantiemaanden wordt er, indien gewenst, een zomerrooster gehanteerd. Dit houdt in dat er een beperking is van de groepslessen en dat de openingstijden van het bedrijfsfitnesscentrum worden aangepast.

 

Artikel 8 Vervallen van een groepsles

Een groepsles komt soms te vervallen indien er minder dan 2 deelnemers zijn. Hen zal desgewenst een alternatief trainingsprogramma worden geboden met (cardio)fitnessapparatuur.

 

Artikel 9 Betaling eigen bijdrage

De verschuldigde eigen bijdrage dient te worden voldaan via inhouding van het salaris/automatische incasso, waarvoor wordt gemachtigd op het aanmeldingsformulier.

 

Artikel 10 Opzegging

Beëindiging van deelname bedrijfsfitness dient schriftelijk één maanden van te voren te geschieden bij de fitnesscoach. Opzegging kan alleen middels een ondertekend opzegformulier. Iedere deelnemer wordt gevraagd een reden af te geven voor de opzegging. Er volgt geen restitutie. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

 
Artikel 11 Vooruitbetaling
Leden zijn verplicht de verschuldigde contributie bij vooruitbetaling te voldoen, ongeacht het aantal gevolgde trainingsuren en dagen van openstelling van het fitnesscentrum.  

Artikel 12 Vast trainingsuur/Onbeperkte deelname
Alle deelnemers mogen, binnen de openingstijden, opbeperkt gebruik maken van het bedrijfsfitnessprogramma.

Artikel 13 Wachtlijst
Indien het aantal aanvragen tot deelname het aantal trainingsplaatsen overtreft, wordt een wachtlijst aangelegd op volgorde van inschrijving. Iedere maand wordt dan bekeken of er door verloop genoeg ruimte is voor instroom vanuit de wachtlijst.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
Deelname aan het bedrijfsfitnessprogramma geschiedt geheel op eigen risico. Deloitte of High Five Health Promotion kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade van materiële, persoonlijke of andere aard, voor verlies, vermissing of diefstal, tenzij deze het gevolg zijn van niet juist functionerende apparatuur ten gevolge van onjuist toezicht op het onderhoud van de apparatuur of onjuist toezicht op de veiligheid in de ruimte.

Artikel 15 Bezichtigen bedrijfsfitnessruimte
Het bezichtigen van de ruimte kan uitsluitend in overleg met de fitnesscoach of contactpersoon van Deloitte.

Artikel 16 Melding blessures
Indien een deelnemer zich bewust is van een blessure of ander letsel, dan dient de deelnemer dit voorafgaand aan de training te melden bij de fitnesscoach.

Artikel 17 Gebruik douches en toilet
Douchen wordt uit hygiënisch oogpunt aangeraden. Met nadruk wordt verzocht om alle ruimten netjes achter te laten.

Artikel 18 Gebruik hartslagmeters
Het gebruik van een hartslagmeter tijdens het trainen wordt aanbevolen. Een hartslagmeter kunt u ophalen bij de balie en dient u na afloop van de training te reinigen en terug te brengen.

Artikel 19 Schone schoenen en schone kleding
Het dragen van schoon sportschoeisel in de trainingsruimte is verplicht. We adviseren badslippers te dragen in de natte ruimten. Het is van belang dat iedere deelnemer schone en nette trainingskleding draagt; een T-shirt en korte of lange broek, om onnodige transpiratielucht te voorkomen. Deelnemers die sterk naar transpiratie ruiken kunnen door de fitnesscoach worden verzocht hiervoor maatregelen te treffen, zodat anderen geen hinder ondervinden.

Artikel 20 Gebruik handdoek
Het gebruik van een handdoek tijdens het trainen is uit hygiënisch oogpunt verplicht gesteld. Iedere deelnemer is verplicht na gebruik van een toestel het schoon en droog achter te laten. Neem altijd een extra handdoek mee voor na het douchen.

Artikel 21 Storingen apparatuur
Indien een deelnemer van mening is dat de apparatuur niet correct functioneert, dan dient de deelnemer dit direct te melden bij de fitnesscoach.

Artikel 22 Eten en drinken
Het is verboden etenswaren te nuttigen in de trainingsruimten. Trainen met kauwgom is verboden. Drinken in de trainingsruimte is alleen toegestaan uit een zelf meegebrachte bidon.

Artikel 23 Klachten
Indien een deelnemer klachten of op- of aanmerkingen heeft betreffende het bedrijfsfitnessprogramma, de begeleiding of anderszins, dan kunnen deze (schriftelijk) gemeld worden bij de fitnesscoach of contactpersoon van Deloitte Amsterdam

Artikel 24 Gebruik apparatuur en materialen
Iedere deelnemer wordt geacht de gebruikte apparatuur en materialen schoon en in de staat, waarin ze verkeerden voor aanvang van de training, achter te laten.

Artikel 25 Reglement
Iedere deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement. Aan alle geïnteresseerde deelnemers wordt voor inschrijving een exemplaar van dit reglement uitgereikt.

Artikel 26 Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Deloitte.


Volg ons op LinkedIn