Huisregels


Artikel 1 Faciliteit & Exploitatie
Deloitte biedt haar medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan bedrijfsfitness. High Five Health Promotion B.V. (High Five) verzorgt deze dienstverlening. De betaling van de contributie vindt plaats via het salaris. High Five geeft jouw naam, personeelsnummer en start- en einddatum maandelijks door aan Deloitte zodat de verrekening via het salaris op de juiste wijze zal plaatsvinden.

Artikel 2 Deelnemers
Aan bedrijfsfitness kunnen deelnemen:

  1. Medewerkers in vaste of tijdelijke dienst, van Deloitte;

  2. Personen die niet in dienst zijn van Deloitte maar die wel werkzaam zijn in the Edge die een overeenstemming zijn aangegaan met Deloitte.

Artikel 3 Aanmelden

Aanmelden voor deelname aan bedrijfsfitness verloopt digitaal via Health Manager. High Five maakt voor iedere deelnemer een persoonlijke pagina aan in Health Manager. Deelnemers hebben via Health Manager inzicht in testgegevens, trainingsprogramma’s, reserveringen en het rooster. Inschrijven is mogelijk via https://hm.highfive.nl/inschrijven/deloitte%20amsterdam . High Five werkt in overeenstemming met de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. Tijdens de inschrijving wordt een nieuwe deelnemer expliciet gevraagd akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens.

 

Artikel 4 Start deelname

Voordat de deelnemer start met het trainingsprogramma wordt er door High Five een fitheidstest afgenomen. Behoudens zwaarwegende fysieke beperkingen, die uit de beantwoording van de medische vragenlijst blijken, kan direct aan bedrijfsfitness worden deelgenomen.

 

Artikel 5 Melding blessures

Indien een deelnemer zich bewust is van een blessure of ander letsel, dient hij/zij dit voorafgaand aan de training te melden bij de fitnesscoach.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Deelname aan de activiteiten van High Five geschiedt geheel op eigen risico. Deloitte of High Five kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade van materiële, persoonlijke of andere aard, voor verlies, vermissing of diefstal, tenzij deze het gevolg zijn van niet juist functionerende apparatuur ten gevolge van onjuist toezicht op het onderhoud van de apparatuur of onjuist toezicht op de veiligheid in de ruimte.

 

Artikel 7 Melden defecten en storingen

Wanneer een deelnemer merkt dat apparatuur niet correct functioneert, dient hij/ zij dit direct te melden bij de fitnesscoach.

 

Artikel 8 Hygiëne

Het gebruik van een handdoek tijdens het trainen is verplicht. Iedere deelnemer dient de apparatuur en materialen na gebruik te reinigen en / of op te ruimen. Iedere deelnemer dient schone en nette trainingskleding en indoor schoenen te dragen. We adviseren badslippers te dragen in de natte ruimtes. Met nadruk wordt verzocht om alle ruimtes netjes achter te laten en geen persoonlijke eigendommen achter te laten na de openingstijden. Achtergebleven goederen kunnen door High Five uit de ruimtes en lockers worden verwijderd.

 

Artikel 9 Eten en drinken

Het is verboden etenswaren te nuttigen in de trainingsruimtes. Trainen met kauwgom is verboden. Drinken in de trainingsruimte is alleen toegestaan uit een zelf meegebrachte bidon.

 

Artikel 10 Openingstijden

Alle deelnemers mogen, binnen de openingstijden, onbeperkt gebruik maken van de bedrijfsfitnessfaciliteiten. De openingstijden en de activiteiten staan vermeld op het overzicht reserveerbare lessen op de persoonlijke pagina in Health Manager. Tijdens vakantieperiodes kan er een alternatief rooster worden gehanteerd. Deelnemers kunnen zich voor deelname aan groepslessen en andere activiteiten via het portaal Health Manager inschrijven. Indien verhinderd, verzoeken we deelnemers uiterlijk een uur voor de les de reservering te annuleren, dit om andere deelnemers in staat te stellen alsnog deel te nemen aan de groepsles of activiteit.

 

Artikel 11 Roosterwijzigingen

High Five kan met toestemming van Deloitte roosterwijzigingen doorvoeren.

 

Artikel 12 Betaling eigen bijdrage

De abonnementskosten van € 22,50 dienen te worden voldaan via inhouding van het salaris of automatische incasso, door akkoord te gaan met het reglement wordt hiervoor toestemming gegeven. Indien betaald wordt via automatische incasso, dient er voorafgaand aan deelname ook digitaal een incassomachtiging te worden ondertekend. De abonnementskosten worden per vooruitbetaling voldaan. Eventuele prijsverhogingen worden tenminste 2 weken van te voren gecommuniceerd. Indien een prijswijziging plaatsvindt heeft de deelnemer het recht om binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. De mogelijkheid tot ontbinden is niet van toepassing op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of zakelijke dienstverlening, noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet.

 

Artikel 13 Opzegging

Het abonnement is per maand opzegbaar, de opzegging dient schriftelijk per e-mail op het e-mailadres (fitnesstheedge@highfive.nl) van de bedrijfsfitnesslocatie vóór de eerste van de maand door High Five te zijn ontvangen. Opzeggingen die na de laatste dag van de maand binnenkomen worden de volgende maand verwerkt. Iedere deelnemer wordt gevraagd een reden af te geven voor de opzegging. Ontvangen e-mails worden door High Five bevestigd en verwerkt. Bij blessure en of zwangerschap kan het abonnement tijdelijk stopgezet worden.

 

Artikel 14 Klachten en /of verbetersuggesties

Indien een deelnemer klachten en / of verbetersuggesties heeft, kunnen deze gemeld worden bij de fitnesscoach of contactpersoon van Deloitte. Klachten en suggesties kunnen ook worden doorgeven via de website: http://www.highfive.nl/suggestie 

 

Artikel 15 Foto en filmopnamen

Het maken van foto’s en filmopnames is niet toegestaan zonder schriftelijk toestemming van de communicatieafdeling van High Five en Deloitte.

 

Artikel 16 Reglement

Iedere deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement. Het actuele reglement is op ieder moment via de persoonlijke pagina in te zien. High Five en Deloitte behouden zich het recht de huisregels aan te passen.

 

Artikel 17 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Deloitte.Volg ons op LinkedIn